Какви са Вашите права?

Във връзка с факта, че обработваме Вашите лични данни, вие имате права, за които бихме искали да Ви информираме в този раздел. Можете да приложите всички свои права във връзка с нас по начин, който ще бъде най-удобен за вас и който ще Ви позволи да докажете, че наистина вие сте този, който иска такова прилагане (ще бъде възможно да се провери самоличността Ви), а ние ще се опитаме да удовлетворим искането Ви по най-добрия възможен начин. Въпреки това, за да можем да удовлетворим искането Ви по най-добрия възможен начин, бихме искали да Ви помолим да упражните правата си в писмена форма, изпратена до седалището на дружеството на адрес: СО-район „Средец“, ул. „Неофит Рилски” 55, ап.12, 1000 София или да изпратите искането на електронен адрес info@paketplus.bg.

 

Право на достъп

Имате право на достъп до личните данни, които обработваме, като в същото време имате право на информация за това какви лични данни обработваме и за какъв период от време, какви са целите на обработката им, на кого ги предоставяме и дали ги използваме за автоматизирано вземане на решения (евентуално как работи такова автоматизирано вземане на решения).

Ще Ви предоставим безплатно копие от Вашите лични данни. Само в случай, че са необходими повече копия, бихме искали да Ви помолим за необходимото заплащане за предоставянето им.

Право на корекция

В случай че установите, че обработваме непълни или неточни лични данни за Вас, имате право да поискате от нас да ги коригираме или, ако целта на обработката на тези данни го изисква, да поискате да ги допълним.

Право на изтриване

Вашето право е и правото на изтриване на личните Ви данни, които съхраняваме и обработваме за Вас. За да можете да поискате такова изтриване, трябва да бъде посочена една от следните причини:

  • Вашите лични данни вече не са необходими за целта, за която са били събрани или обработвани;
  • обработваме Вашите лични данни незаконно;
  • оттеглили сте съгласието, въз основа на което е била извършена обработката на Вашите лични данни, и нямате друго разрешение (правно основание) за обработката на тези лични данни;
  • подадете възражение срещу обработката на личните Ви данни, ако тези лични данни се обработват с цел директен маркетинг (например: изпращане на наши търговски оферти);
  • подавате възражение срещу обработката на личните Ви данни, които обработваме въз основа на обоснован интерес, и ако не сме в състояние да докажем, че обоснованият интерес надделява над правото Ви на изтриване;
  • има конкретна правна причина, която изисква изтриването на тези лични данни;
  • обработваме лични данни на дете, без да сме получили съгласието на родител за такова обработване.

Бихме искали да Ви уведомим, че може да възникне ситуация, при която Вашите лични данни да не могат да бъдат изтрити въз основа на Вашето оттегляне на съгласието с обработването на лични данни или на Вашето искане за изтриване на лични данни. Такъв случай е основно ситуация, в която законът ни задължава да обработваме Вашите лични данни. В случай че възникне такава ситуация, ще Ви информираме за причината, поради която личните Ви данни не могат да бъдат изтрити въпреки изричното Ви искане за изтриване на лични данни.

Право на преносимост

Друго право, което можете да приложите, е т.нар. право на преносимост. Въз основа на това право можете да поискате предоставяне на Вашите лични данни, които са ни били предоставени въз основа на Вашето съгласие и които обработваме по автоматичен начин. Личните Ви данни, които отговарят на тези условия, ще Ви бъдат предоставени по Ваше искане в широко използван, структуриран и машинночетим формат, като евентуално ще ги препратим по Ваше искане на друг администратор според Вашето посочване, ако това е технически възможно.

Право на ограничаване на обработката

В случаите, когато смятате, че обработваните от Вас данни са погрешни, имате право да поискате от нас да ограничим обработката на Вашите лични данни до период от време, необходим за потвърждаване на точността на Вашите лични данни и евентуалното им коригиране.

Имате това право и в следните случаи:

  • обработката на личните Ви данни е незаконна, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити;
  • ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целта, с която сме ги обработвали, но Вие настоявате за тяхното обработване (най-вече за запазването им) за целите, изпълнението или защитата на Вашите правни претенции;
  • сте подали възражение срещу обработването на личните Ви данни въз основа на обоснован интерес, като ограничението на обработването в този случай ще бъде валидно в периода от време, необходим за определяне дали нашият обоснован интерес надделява над правото Ви личните Ви данни да не бъдат обработвани повече.

Право да подадете възражение срещу обработката на личните Ви данни въз основа на т. нар. обоснован интерес

Във връзка с факта, че обработваме някои от Вашите лични данни въз основа на оправдан интерес, имате право да подадете възражение срещу такова обработване, въз основа на което ще преценим дали наистина е в наш оправдан интерес да обработваме Вашите лични данни за дадената цел или дали Вашето право личните Ви данни да не бъдат обработвани повече е с предимство.

Право да подадете възражение срещу обработката на личните Ви данни за целоте на дирекния маркетинг

Имате право да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (например: за целите на изпращане на търговски оферти). В такъв случай, без да се налага допълнително, ще спрем обработката на личните Ви данни за тази цел.

Право на жалба

В случай че всички посочени по-горе права са неадекватни от Ваша гледна точка или сте на мнение, че по някакъв начин нарушаваме правата Ви, имате възможност да подадете жалба в инспектиращата служба. Можете да подадете жалбата чрез службата, която се занимава със защита на личните данни.

 

Актуализация: 01.07.2022 г.