І. Дефиниции. Определяне на основните условия, предмет на договора

1. Доставчикът е горепосоченото дружество “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, което предоставя на Клиентите дейности, свързани с разпространението на Рекламни (маркетинг) материали.

2. Клиентът е онлайн магазин или друг субект, който е поръчало разпространение на Рекламни материали от Доставчика чрез Мрежата за онлайн поръчки.

3. Продължителността на кампанията е периодът на разпространение на Рекламните материали чрез Мрежата за онлайн поръчки и е ограничена до конкретен ден или месец в рамките на календарната година, посочен в поръчката.

4. Партньорът за онлайн поръчки е доставчик на онлайн място за търговия (онлайн магазин), който като търговец позволява на крайни клиенти да сключват договори от разстояние за покупко-продажба на определени продуктови групи на дребно.

5. Мрежата за онлайн поръчки е мрежата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, управлявана от Доставчика, с цел предоставяне на услуги по директен маркетинг. В синергия с партньорите, включени в мрежата за онлайн поръчки, Доставчикът осигурява доставката на Рекламни материали до крайните клиенти.

6. Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД е уебдомейн с URL адрес: https://www.paketplus.bg , чрез който Доставчикът предлага платформа за осъществяване на мрежа за онлайн поръчки за доставка на Рекламни материали.

7. Рекламните (маркетинг) материали са брошури, каталози, ваучери, мостри на продукти и други подобни рекламни материали, чието разпространение Клиентът поръчва от Доставчика, с цел подпомагане на продажбите на своите продукти и/или услуги или с друга рекламна и промоционална цел. Рекламните материали се доставят от Клиента в необходимия брой екземпляри на Доставчика или Клиентът поръчва тяхното изработване и/или отпечатване въз основа на графични документи от Доставчика.

8. Допълнителни услуги са графични и печатни работи или други свързани услуги, предоставяни от Доставчика на Клиента въз основа на поръчка в допълнение и във връзка с разпространението на Рекламните материали и/или Офлайн бонус каталога.

9. Офлайн каталог е печатен каталог с бонуси, промоционални оферти и талони (купони) за ползвателите на онлайн магазини на Клиентите или друга форма на реклама на Клиентите, чието производство и разпространение в рамките на Мрежата за онлайн поръчки се извършва от Доставчика.

10. Редакционният план е документ, съдържащ разходите и сроковете за поръчка на рекламно място в Офлайн каталога, доставката на графични материали на Доставчика, сроковете за производство, изпращане и разпространение на отделните Офлайн каталози. Актуалният Редакционен план винаги е посочен на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД. В Редакционния план се посочват: а) датата на приключване на Офлайн каталога; б) планираният брой екземпляри на Офлайн каталога и в) планираната дата на включване на Офлайн каталога в Мрежата за онлайн поръчки.

11. Договорът е договор за предоставяне на услуги, по силата на който Доставчикът се задължава да предостави на Клиента разпространение на Рекламни материали при разпращане чрез пощенски оператори до крайни клиенти, или изпълнение на Допълнителни услуги, или предоставяне на рекламно пространство в Офлайн каталога и неговото разпространение, заедно с разпращане до крайни клиенти.

12. Договаряща страна е Доставчикът и/или Клиентът.

13. Доставчикът е длъжен да осигури разпространението на Рекламните материали чрез Мрежата за онлайн поръчки, в която Партньорите за онлайн поръчки поставят или прикрепят Рекламните материали към или със своите продуктови пратки и ги изпращат на крайните клиенти. Доставчикът има право на договорено възнаграждение от Клиента за осигуряване на разпространението на Рекламните материали до крайните клиенти.

14. Настоящите ОУ се прилагат за всички търговски взаимоотношения, възникнали между Доставчика и Клиента с горепосочения предмет на Договора.

15. С подаването на поръчка Клиентът изрично приема и се съгласява с настоящите ОУ. Текстове, които противолечат, допълват или изменят тези Общите условия са приложими към Договора с Клиента, само ако Доставчикът изрази изрично писмено съгласие за приемането на тези промени.

16. Други договорености между Договарящите страни за отделни случаи (включително приети поръчки, допълнителни споразумения, допълнения и изменения), винаги имат приоритет пред настоящите Общи условия. Писменият Договор или писменото потвърждение за съдържанието на тези споразумения, издадено от Доставчика, е определящо за съдържанието и действието на тези споразумения.

II. Офлайн каталог

1. Офлайн каталогът като рекламен предмет се издава от Доставчика, в съответствие с Редакционния план и се разпространява чрез Мрежата за онлайн поръчки по същия начин, както Рекламните материали.

2. Офлайн каталогът се издава със следната техническа спецификация:

 • Размери: 190 mm (дължина) x 93 mm (височина) или 145 x 145 mm
 • Хартия: 90-115 g/m2 ,
 • Цвят: четирицветен печат,
 • Подвързия: V1 или V2,
 • размерът на тиража ще бъде посочен в текущия Редакционен план.

3. Офлайн каталогът се публикува на дати съгласно Редакционния план, който е посочен на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД. Доставчикът си запазва правото да променя отделни дати, посочени в Редакционния план, или да отменя изцяло отделни издания на Офлайн каталога.

III. Поръчка

1. Клиентът следва да се свърже с Доставчика, за да поиска оферта за предоставяне на услугата изпращане на Рекламни материали или предоставяне на рекламно пространство в Офлайн каталога и неговото разпространение, или предоставяне на Допълнителни услуги, за което Доставчикът ще изготви оферта, която ще включва разбивка на цените на отделните услуги. След получаване на офертата, Клиентът поръчва услугите на Доставчика, в съответствие с офертата, под формата на обвързваща поръчка, адресирана до Доставчика. Примерен формуляр за поръчка е на разположение на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД.

2. Поръчката трябва да бъде в писмен вид и да бъде предадена на Доставчика по електронна поща, по пощата или в офиса на Доставчика.

3. Поръчката на Клиента трябва да включва:

 • идентификация на Клиента: търговско наименование, адрес/място на стопанска дейност, регистров (идентификационен) номер, ДДС регистрация (ако има), и лице, надлежно представляващо Клиента;
 • вида на поръчаната услуга;
 • броя на Рекламните материали, които ще се разпространяват чрез Мрежата за онлайн поръчки;
 • посочване на Партньорите за онлайн поръчки, чрез които Клиентът желае да изпрати Рекламните материали;
 • заявен час или дата за разпространение на Рекламните материали;
 • крайния срок за доставка на Рекламните материали и/или графични документи за изпълнение на Допълнителната услуга от Клиента;
 • спецификация (описание и съдържание) на Допълнителните услуги, поръчани от Клиента, в допълнение към разпространението на Рекламните материали;
 • в случай на поръчка на рекламна площ в Офлайн каталога – вида и спецификацията на Офлайн каталога съгласно приложимия Редакционен план, както и обема на поръчаната рекламна площ;
 • цената съгласно офертата на Доставчика; С изпращане на поръчката, Клиентът, декларира и потвърждава, че се е запознал с тези Общие условия, обявени на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД , разбира изцяло съдържанието им, съгласява се с тях без възражения и се задължава да ги спазва. Клиентът, с изпращане на поръчката, също така дава съгласие на Доставчика за безвъзмездно използване на логото и фирменото наименование на Клиента, единствено с цел предоставяне на референции.

4. Поръчката влиза в сила само в момента на писменото потвърждаване на поръчката от страна на Доставчика. Ако Доставчикът потвърди поръчката чрез изпращане на проформа-фактура на Клиента, поръчката влиза в сила само в момента на плащане на проформа-фактурата от Клиента. В момента, в който поръчката влезе в сила съгласно предходното изречение, е налице валиден Договор между страните.

5. Доставчикът ще вземе под внимание само такава поръчка на Клиента, която ще влезе в сила съгласно предходната т.4 от настоящия раздел.

6. Клиентът е длъжен да предаде поръчката на Доставчика не по-късно от 14 дни преди датата на разпространение на Рекламните материали. В случай на поръчка на рекламна площ в Офлайн каталога, Клиентът е длъжен да предаде писмената поръчка на Доставчика не по-късно от крайната дата, посочена в Редакционния план, в противен случай няма да бъде възможно да се постави заявената рекламна площ в планираното издание на Офлайн каталога.

IV. Права и задължения на Доставчика

Общи права и задължения на Доставчика

1. Доставчикът се задължава да предостави на Клиента разпространението на неговите Рекламни материали и/или Офлайн каталози (включително предоставянето на рекламно пространство в Офлайн каталога) чрез Мрежата за онлайн поръчки и/или Допълнителните услуги, договорени в действащата поръчка (съгласно раздел III, т.4 от настоящите ОУ).

2. Доставчикът се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията си по тези ОУ или по Договора в случай на форсмажорни обстоятелства (като например, но не изчерпателно изброени: природно бедствие, война, военно положение и пр.).

3. Доставчикът има право да провери дали поръчката на Клиента е изпратена от упълномощено лице или да идентифицира Клиента, като в случай на съмнение, Доставчикът има право да изиска от Клиента необходимите документи.

Права и задължения на Доставчика при разпространението на Рекламни материали и изпълнението на Допълнителни услуги.

4. В случай на доставка на Рекламни материали от Клиента, Доставчикът има право да използва Рекламните материали единствено за целите на тяхното разпространение чрез Мрежата за онлайн поръчки.

5. В случай на поръчка на графични произведения като Допълнителна услуга, Доставчикът има право да използва графичните материали, доставени от Клиента, единствено за изготвянето на Рекламните материали на Клиента. Всякакви графични намеси (корекция на граматически и стилистични грешки и др.) в предоставените графични документи Доставчикът има право да извършва само след предварителното писмено съгласие на Клиента.

6. Доставчикът има право да откаже разпространението на Рекламни материали и/или изпълнението на Допълнителни услуги по графични документи, които не съответстват на влязлата в сила поръчка или чието съдържание противоречи на приложимото законодателство, на законните права и интереси на Доставчика, или засяга законни права и/или интереси на трети лица.

7. Ако Клиентът не доставя готови Рекламни материали на Доставчика въз основа на поръчка, а поръчва тяхното изработване и/или отпечатване от Доставчика (Допълнителни услуги), Клиентът е длъжен да достави графичните документи за изработката на Доставчика в срока, посочен в поръчката. При получаване на графичните документи Доставчикът е длъжен да ги прегледа и да уведоми Клиента за тяхната негодност или да поиска допълването им. Доставчикът е длъжен да изпрати графичния дизайн на Рекламните материали (по смисъла на Допълнителната услуга) на Клиента за одобрение. След одобрението на графичния дизайн на Рекламните материали от Клиента, Доставчикът осигурява отпечатването им с необходимото качество и брой.

8. Доставчикът връща графичните документи за изпълнение на Допълнителните услуги само при изрично искане от страна на Клиента, като това искане трябва да бъде посочено в поръчката.

9. Доставчикът гарантира на Клиента изпълнението на Допълнителните услуги със стандартно качество на печат, когато това качество е ограничено от качеството на предоставените от Клиента графични или други документи.

V. Права и задължения на Клиента

Права и задължения на Клиента при разпространението на Рекламните материали и изпълнението на Допълнителните услуги.

1. Клиентът се задължава да достави Рекламните материали на Доставчика на датата и в броя, посочени в изпълняваната поръчка, на мястото, посочено от Доставчика. Мястото на доставка на Рекламните материали е складът на Доставчика или складът на партньор, осигуряващ опаковъчни дейности за Доставчика. Точният адрес на доставка се съобщава от Доставчика на Клиента преди разпространението на Рекламните материали, като посоченият адрес се посочва в поръчката.

2. Клиентът е длъжен да предаде на Доставчика документите за графичната обработка на Рекламните материали, поръчани като Допълнителна услуга и/или за отпечатването на Рекламните материали, в сроковете и обема, договорени в поръчката.

3. Ако Клиентът не достави Рекламните материали на Доставчика в срока и на мястото, посочени в поръчката, или ако доставените Рекламни материали не са годни за изпращане/влагане в пратките (дефектни Рекламни материали), срокът за тяхното разпространение от Доставчика се удължава съответно. Новият срок за разпространение започва да тече от момента на надлежното доставяне на коригираните Рекламни материали, които са подходящи за изпращане с пратките. В случай че срокът за доставка на Рекламните материали бъде отложен от Клиента с 3 (три) или повече дни, Доставчикът може да предложи на Клиента алтернативна дата за разпространение на Рекламните материали или едностранно да анулира въпросната поръчка. В случай на анулиране на поръчката от страна на Доставчика поради недоставяне на Рекламните материали или доставени некачествени Рекламни материали от Клиента, съгласно настоящата разпоредба, Доставчикът има право на неустойка (еднократно) в размер на 30% от договореното възнаграждение за така анулираната поръчка.

4. В случай че графичните документи по т.2 от настоящия раздел не бъдат предоставени на Доставчика надлежно и своевременно, сроковете за разпространение на Рекламните материали се удължават съответно. Ако забавянето на доставката на графичните документи продължи 3 (три) или повече дни след договорената дата на доставка, Доставчикът има право едностранно да анулира въпросната поръчка на Клиента. В случай на анулиране на поръчката от Доставчика поради недоставяне на графични документи или доставяне на некачествени графични документи от Клиента, съгласно тази разпоредба, Доставчикът има право на неустойка (еднократно) в размер на 30% от договореното възнаграждение за така анулираната поръчка.

5. Ако Клиентът предаде на Доставчика по-малък от договорения брой Рекламни материали, с цел разпространение, Доставчикът е длъжен да разпространи само този предоставен брой в договорения срок. Разпространението на останалото количество ще бъде извършено впоследствие, след като бъдат доставени липсващите Рекламни материали, на алтернативна дата, и в параметри, предмет на отделно споразумение. Ако Клиентът достави на Доставчика по-голям брой Рекламни материали, Доставчикът е длъжен да разпространи само посочения в изпълняваната поръчка брой Рекламни материали, в договорения срок, а излишното количество – само при наличие на допълнителна договореност.

Права и задължения на Клиента при поръчка на рекламно пространство в Офлайн каталога.

6. В случай на поръчка на рекламно пространство в Офлайн каталога Клиентът се задължава да достави графичните документи на Доставчика в срока, посочен в Редакционния план, като графичните документи трябва да отговарят на следната техническа спецификация:

 • формат pdf за отпечатване;
 • 190 x 93 mm, вътрешно огледало 180 x 83 mm + снадка (т.е. припокриване на графики извън печатния формат) 5 mm или 145 x 145 mm, вътрешно огледало 135 x 135 mm + снадка (т.е. припокриване на графики извън печатния формат) 5 mm
 • Цветова гама CMYK;
 • разделителна способност най-малко 300 dpi.

7. Ако графичните документи съгласно т.6 от настоящия раздел не бъдат доставени на Доставчика надлежно и своевременно, Клиентът потвърждава, че Доставчикът има право едностранно да анулира поръчката. В случай на анулиране на поръчката от Доставчика поради недоставяне на графични материали или доставяне на дефектни графични материали от Клиента съгласно тази разпоредба, Доставчикът има право на договорна неустойка (еднократно) в размер на 40% от договореното възнаграждение за така анулираната поръчка.

Неустойки за отказ (анулиране)

8. Ако Клиентът откаже (анулира) поръчка за разпространение на Рекламни материали и/или изпълнение на Допълнителни услуги, която поръчка е влязла в сила в съответствие с раздел III, т.4 от ОУ, Доставчикът има право на заплащане на неустойка:

a. в размер на 10% от договореното възнаграждение, ако Клиентът анулира поръчката не по-късно от 5 дни преди крайния срок за доставка на графични материали по смисъла на раздел V, т.2 от ОУ и/или доставка на Рекламни материали по смисъла на раздел V, т.1 от ОУ;

б. в размер на 30% от договореното възнаграждение, ако Клиентът анулира поръчката не по-късно от 2 дни преди крайния срок за доставка на графичните материали по смисъла на раздел V, т.2 от ОУ и/или доставка на Рекламните материали по смисъла на раздел V, т.1 от ОУ;

c. В размер на  50% от договореното възнаграждение, ако Клиентът анулира поръчката най-малко 24 часа преди крайния срок за доставка на графичните материали по смисъла на раздел V, т.2 от ОУ и/или доставка на Рекламните материали по смисъла на раздел V, т.1 от ОУ.

9. Ако Клиентът анулира поръчка за рекламно пространство в Офлайн каталога, която е влязла в сила в съответствие с раздел III, т. 4 от ОУ, Доставчикът има право на неустойка:

a. В размер на 10% от договореното възнаграждение, ако Клиентът анулира поръчката не по-късно от 7 дни преди крайния срок за доставка на графичните документи, в съответствие с раздел V, т.6 от ОУ;

б. в размер на 40% от договореното възнаграждение, ако Клиентът анулира поръчката не по-късно от 3 дни преди крайния срок за доставка на графичните документи по смисъла на раздел V, т. 6 от ОУ;

c. в размер на 100% от договореното възнаграждение, ако Клиентът анулира поръчката не по-късно от 24 часа преди крайния срок за доставка на графичните документи по смисъла на раздел V, т. 6 от ОУ.

Други права и задължения на Клиента

10. Клиентът носи отговорност за това, че Рекламните материали и/или графичните документи, предоставени от Клиента за целите на обработката и/или отпечатването на Рекламните материали, са в съответствие със законодателството на държавата, в която ще бъдат разпространявани, съответно за която са предназначени, и/или с международните договори, с които тази държава е обвързана, и че тяхното разпространение няма да наруши или увреди правата на трети лица (по-специално, но не само, права върху търговски марки, авторски права или други права, подлежащи на индустриална защита, или права върху интелектуална собственост), като при поискване от страна на Доставчика, Клиентът е длъжен да докаже този факт, както и че твърденията, които са част от съдържанието на тези Рекламни материали, са верни, съответстват на добрите нрави, етичните правила и/или не нарушават обществения ред. Клиентът носи отговорност пред Доставчика и за това, че Рекламните материали, поръчани и доставени от Клиента, и/или графичните документи, доставени за целите на обработката и/или отпечатването на Рекламните материали, отговарят на законовите изисквания относно формата и съдържанието на рекламата.

11. Клиентът потвърждава, че е запознат с обстоятелството, че Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на Рекламните материали / графичните документи, доставени с цел обработка и/или отпечатване на Рекламните материали / графичните документи за включване в рекламното пространство в Офлайн каталога и че тази отговорност се носи от самия Клиент по смисъла на т.10 от настоящите ОУ. Ако трето лице предяви претенции срещу Доставчика в тази връзка, Клиентът се задължава да удовлетвори тези претенции на третото лице без неоправдано забавяне, както и да обезщети Доставчика за всички претърпяни в тази връзка вреди, ако са настъпили такива

VI. Условия за фактуриране и плащане

1. Клиентът заплаща цената на поръчаните услугивъз основа на издадена от Доставчика фактура.

2. Ако Доставчикът, в съответствие с раздел III, т.4 от настоящите ОУ, издаде проформа фактура въз основа на поръчката на Клиента, като посочи в тази фактура на Клиента размера на дължимото авансово плащане, и изпрати така издадената проформа фактура на електронния адрес на Клиента, Клиентът е длъжен да заплати сумата на това авансово плащане за услугите на Доставчика, не по-късно от 7 (седем) дни след получаването на проформа фактурата. Плащането се приема за изваршено със заверяванесметката на Доставчика, посочена във фактурата, със съответната сума. В случай на авансово плащане Доставчикът издава и изпраща на адреса на Клиента фактура в срок до 14 дни от датата на плащането, която е данъчен документ.

3. Въз основа на писмено споразумение между Доставчика и Клиента условията за фактуриране и плащане, посочени в този раздел, могат да бъдат променени.

4. Ако Клиентът има седалище или място на стопанска дейност извън територията на Република България и заплаща цената на услугите чрез чуждестранна банка, Клиентът поема изцяло всички такси, свързани с такъв трансграничен банков превод.

VII. Поверителност

1. Страните потвърждават, че при изпълнението на Договора те могат да получат информация от другата страна, която едната страна („възлагащата страна“) разкрива на другата страна („получаващата страна“) или която става известна на получаващата страна в хода на изпълнението на договора, по-специално бизнес и пазарни стратегии, информация за цени, информация за продажбите, данни за клиентите, маркетингови планове, условия за сътрудничество, както и други финансови и търговски данни (наричани по-нататък в текста „поверителна информация“), която представлява търговска тайна и/или лични данни.

2. Страните се задължават да използват поверителната информация единствено за целите на изпълнение на Договора и то само в необходимата степен, по такъв начин че с поверителната информация да бъдат запознати само онези представители / служители на страните, които трябва да се запознаят с поверителната информация за надлежното изпълнение на Договора.

3. Получаващата страна е длъжна да полага поне такова ниво на професионална грижа за защита на поверителната информация на разкриващата страна, каквото полага за защита на собствената си поверителна информация. Това задължение включва при всички обстоятелства предприемането на адекватни мерки за защита на поверителната информация срещу неразрешено разкриване, копиране и/или използване.

4. Задължението за поверителност не се прилага за: (i) Поверителна информация, която е общоизвестна към момента на разкриването и получаващата страна може надлежно да докаже този факт; (ii) Поверителна информация, която става общоизвестна след предоставянето й и това разкриване не се дължи на нарушение на задължението за поверителност съгласно Договора или закона; (iii) Поверителна информация, която вече е била притежание на получаващата страна към момента на предоставянето й и която не е била обвързана със задължение за защита на тази Поверителна информация, и такава Поверителна информация не е била незаконно получена от получаващата страна, (iv) Поверителна информация, която е била създадена от получаващата страна независимо, без да е използвана такава поверителна информация от възлагащата страна, и получаващата страна ще може да докаже този факт по надежден начин, или (v) в случай че получаващата страна трябва да предостави достъп до поверителната информация въз основа на закона или решение на компетентен орган.

5. Задължението за поверителност по настоящия раздел VII продължава за срока на действие на Договора и 3 (три) години след неговото прекратяване.

VIII. Заключителни разпоредби

1. Настоящите ОУ влизат в сила на 01.07.2022 г. Всички договорни отношения, сключени между Клиента и Доставчика от датата на влизане в сила на ОУ, се регламентират от клаузите на тези ОУ, освен ако не е посочено друго.

2. Споровете между Доставчика и Клиента, произтичащи от договорните отношения, уредени от настоящите ОУ, както и свързаните с тях спорове, ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София съгласно действащото в страната законодателство. За неуредените в Договора и тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

3. Всяко съобщение между Договарящите страни по повод Договора се изпраща до другата Договаряща страна чрез електронна поща.

4. Клиентът няма право да прехвърля каквито и да било права или задължения, произтичащи от Договора, нито от която и да било негова част, на трета страна без предварително писмено съгласие на Доставчика.

5. Клиентът е уведомен и потвърждава, че преди изпращането на писмената поръчка на Доставчика (раздел III, т.3 от настоящите ОУ), се е запознал с настоящите ОУ на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, разбира съдържанието им в пълния му обем, съгласява се с тях без възражения и се задължава да ги спазва.

6. Доставчикът има право да променя и допълва настоящите ОУ (като под промяна се разбира частична или пълна замяна на ОУ с нови или индивидуални търговски условия). Всяко изменение на ОУ влиза в сила в деня на приемането му от Доставчика и обявяването му на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД. Съществуващите договорни отношения се уреждат от новите ОУ от деня, в който на Клиента е връчено писмено уведомление за промяната. Настоящите ОУ са изготвени на български език на 01.07.2022 год. Текстът на тези ОУ на език, различен от българския, има само информативен характер.

 

“ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД,

Хенрих Лауко, управляващ директор