Настоящите общи условия за уреждане отношенията с търговските партньори (наричани по-нататък в текста „ОУ“), определят условията за предоставяне на услугата от “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, 1303, СО-район „Столична“, бул./ул. ул. “Осогово” № 38-40, бл. Кристал Бизнес Център, ет. 4, ап. офис 4.1, вписано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 206923256, ДДС № BG206923256, адрес на упражняване на дейността и за кореспонденция: София, СО-район „Възраждане“, ул.“Осогово“ № 38-40, сграда „Бизнес център Кристал“, ет.4, офис 4.1; адрес на електронна поща (e-mail): info@paketplus.bg, тел.: +359 877 805 825.

 

I. Дефиниции. Определяне на основните условия, предмет на договора

1. Партньорът за онлайн поръчки е доставчик на онлайн място за търговия (онлайн магазин), който като търговец позволява на крайни клиенти да сключват договори от разстояние за покупко-продажба на определени продуктови групи на дребно.

2. Доставчик е горепосоченото дружество “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, осигуряващо дейности, свързани с разпространението на Рекламни (маркетинг) материали за своите Клиенти.

3. Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД е уебдомейн с URL адрес: https://www.paketplus.bg , чрез който Доставчикът предлага платформа за осъществяване на мрежа за онлайн поръчки за доставка на Рекламни материали.

4. Клиентът е онлайн магазин, евентуално друг субект, който е поръчал разпространение на Рекламни материали от Доставчика.

5. Рекламните (маркетинг) материали са брошури, каталози, ваучери, мостри на продукти и други подобни рекламни материали, чието разпространение Клиентът поръчва от Доставчика, с цел подпомагане на продажбите на своите продукти и/или услуги или с друга рекламна и промоционална цел.

6. Мрежа за онлайн поръчки е мрежата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, управлявана от Доставчика, с цел предоставяне на услуги по директен маркетинг. В синергия с партньорите, включени в мрежата за онлайн поръчки, Доставчикът осигурява доставката на Рекламни материали до крайните клиенти.

7. Договорът е договор за предоставяне на услуги, с който Партньорът за онлайн поръчки се задължава да достави договорения брой Рекламни материали, заедно със стоки, предмет на онлайн продажба, на крайни клиенти в полза на Доставчика, въз основа на бъдещи оферти на Доставчика и поръчки на Партньора за онлайн поръчки.

8. Договаряща страна е Доставчикът и/или Партньорът за онлайн поръчки.

9. Потребителски профил е дигитална самоличност, удостоверена с Данни за вход, чрез която Партньорът за онлайн поръчки получава достъп до административната система на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, позволяваща на Партньора за онлайн поръчки да въвежда или впоследствие да обработва въведените данни, винаги при условията, установени в Договора и/или в тези ОУ. Достъпът до Потребителския профил е възможен само въз основа на предоставените данни за вход.

10. Данните за вход са потребителско име и парола, необходими за достъп до административната система на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, предоставени от Доставчика на Партньора за онлайн поръчки или избрани от Партньора за онлайн поръчки.

11. Доставчикът предоставя и доставя Рекламните материали на Партньора за онлайн поръчки безплатно. Партньорът за онлайн поръчки поставя или прикрепя Рекламните материали, доставени от Доставчика, към или с неговите продуктови пратки (пакети) и те се изпращат на крайните клиенти. Партньорът за онлайн поръчки има право на възнаграждение, в размер на договореното възнаграждение за влагането на Рекламните материали към пратката и изпращането й до крайния клиент.

12. Настоящите ОУ са приложимикъм всички търговски взаимоотношения, между Доставчика и Партньора за онлайн поръчки с горепосочения предмет на договор. Разпространението на Рекламни материали в пратките на Партньора за онлайн поръчки е предмет на изрично писмено споразумение (договор) между Доставчика и Партньора за онлайн поръчки във всеки отделен случай. Нито настоящите ОУ, нито влизането на Партньора за онлайн поръчки в Мрежата за онлайн поръчки по начина, посочен в раздел II от настоящите ОУ, не представляват задължение за Доставчика да осигури Рекламните материали за Партньора за онлайн поръчки и да ги предостави на Партньора за онлайн поръчки за разпространение.

13. Партньорът за онлайн поръчки изрично приема и се съгласява с настоящите ОУ, като влиза в Мрежата за онлайн поръчки, чрез Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД. Текстове, които противолечат, допълват или изменят тези Общите условия са приложими към Договора с Партньора за онлайн поръчки, само ако Доставчикът изрази изрично писмено съгласие за приемането на тези промени.

14. Други договорености между Договарящите страни за отделни случаи (включително приети поръчки, допълнителни споразумения, допълнения и изменения), винаги имат приоритет пред настоящите Общи условия. Писменият Договор или писменото потвърждение за съдържанието на тези споразумения, издадено от Доставчика, е определящо за съдържанието и действието на тези споразумения.

II. Влизане в системата на Партньора за онлайн поръчки, сключване на договор.

1. С влизането си в административната система, чрез Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, Партньорът за онлайн поръчки прави предложение за сключване на Договор. След получаването на всяко от тези предложения Доставчикът взима решение за тяхното приемане според собствената си преценка. Приемането на предложението се извършва чрез писмено потвърждение от Доставчика, изпратено чрез електронна поща на адреса на електронна поща на Партньора за онлайн поръчки и чрез активиране на Потребителския му профил на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД.

2. Достъп до административната системата, като Партньор за онлайн поръчки, може да бъде извършен само от търговец в съответствие с Търговския закон.

3. Партньорът за онлайн поръчки трябва да посочи данните, поискани от Доставчика за достъп в системата, в тяхната пълнота и истиност, напр.: име и фамилия, наименование на дружеството, регистров номер, ДДС регистрация (ако има), адрес или място на стопанска дейност (без пощенска кутия) и телефонен номер (без номера със специална такса), адрес на уебсайта (адреси на уебсайтове), чрез който Партньорът за онлайн поръчки предлага своите продукти, валиден адрес на електронна поща, лице, упълномощено да представлява Партньора за онлайн поръчки в отношенията с Доставчика, категории продукти, които Партньорът за онлайн поръчкипредлага, и очаквано количество месечни пратки с продукти, евентуално други определени спецификации.

4. Влизането в системата от името на юридическо лице може да се извършва само от физическо лице/физически лица, упълномощени да действат от името на това юридическо лице, като те винаги трябва да посочват пълното си име и фамилия, включително и длъжността си.

5. Ако след влизането в системата настъпи промяна на въведените данни, Партньорът за онлайн поръчки е длъжен незабавно да коригира данните в неговия Потребителски профил.

6. Партньорът за онлайн поръчки е длъжен да пази в тайна информацията за неговия достъп и да осъществява с необходимата поверителност достъпа до Потребителския си профил. Доставчикът не предоставя регистрационните данни на Партньора за онлайн по пощата на трети лица, освен в случаите, когато Доставчикът ще бъде задължен да го направи въз основа на приложимото законодателство или решение на компетентен орган, издадено в съответствие с действащ нормативен акт.

7. Партньорът за онлайн поръчки е отговорен за всички дейности, които се извършват през неговия Потребителски профил.

8. Потребителският профил на Партньора за онлайн поръчки може да се прехвърля на трети лица само след предварително писмено съгласие на Доставчика.

III. Поръчване на Рекламни материали

1. След активиране на Потребителския профил на Партньора за онлайн поръчки, Доставчикът може да изпрати списък с Рекламни материали, които в момента са налични за доставка (наричан по-нататък в текста „Оферта“), като използва Потребителския профил на Партньора за онлайн поръчки, както и като използва електронна поща. В случай че Партньорът за онлайн поръчки се интересува от включването на някои Рекламни материали от текущата Оферта към своите пратки, той ще потвърди възможността за изпращането им чрез Потребителския профил на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД (което потвърждение се нарича по-нататък в текста „Поръчка“). Впоследствие Доставчикът изпраща подробна информация за Рекламните материали, тяхното количество и датите на доставка (наричана по-нататък в текста „Дата на доставка“), на Партньора за онлайн поръчки в неговия Потребителски профил, с което се осъществява приемане на Поръчката. Приетите от Договарящите страни Оферта и Поръчка са част от Договора помежду им, сключен по реда на Раздел II, т.1 от тези ОУ.

2. В допълнение Доставчикът изпраща информация за срока, в който Партньорът за онлайн поръчки е длъжен да изпрати на крайните клиенти съответните Рекламни материали, като използва Потребителския профил на Партньора за онлайн поръчки (наричан по-нататък в текста „Срок за доставка“). Този Срок за доставка е задължителен за Партньора за онлайн поръчки.

3. Партньорът за онлайн поръчки няма право на Рекламни материали или на количество Рекламни материали, различни от Офертата, и Доставчикът си запазва правото да откаже Поръчката на Партньора за онлайн поръчки или да му предостави друга Оферта, която не съответства на Поръчката, по негова преценка. Партньорът за онлайн поръчки не е задължен да приеме такава променена или нова Оферта.

IV. Доставка на Рекламни материали и прехвърляне на собствеността върху тях

1. Доставчикът доставя договорените Рекламни материали безплатно на договорения адрес за доставка на Партньора за онлайн поръчки.

2. Ако е договорен Срок за доставка (съгласно раздел III, т.1 от настоящите ОУ), Доставчикът доставя Рекламните материали най-късно на Датата на доставка. Ако Доставчикът не може по каквито и да е причини да спази Датата на Доставка (например: защото Клиентът доставя Рекламните материали на Доставчика със закъснение или с дефекти, или по други съществени причини), Доставчикът може да определи нова Дата на доставката. В случай на забавяне на доставката на Рекламните материали, в сравнение с Датата на доставка, Срокът за доставка се удължава с продължителността на забавата спрямо Датата на доставка. Ако поради такова удължаване на Срока за доставка Партньорът за онлайн поръчки не е в състояние да изпълни ангажиментите си съгласно Договора (например: Партньорът за онлайн поръчки няма достатъчно пратки в съответния период от време), страните по Договора ще се споразумеят за по-дълъг Срок за доставка или за намаляване на броя на Рекламните материали, които трябва да бъдат изпратени, така че Партньорът за онлайн поръчки да може да изпрати всички Рекламни материали, в рамките на Срока за доставка.

3. Доставчикът е длъжен да провери Рекламните материали, доставени от Клиентите, за възможни дефекти, преди да ги изпрати на Партньора за онлайн поръчки.

4. В случай че Доставчикът не получи Рекламните материали от Клиентите в уговорения срок или ги получи в по-малко количество или с дефекти, Доставчикът може частично или изцяло да анулира Поръчката на Партньора за онлайн поръчки относно тези Рекламни материали. Доставчикът е длъжен да информира Партньора за онлайн поръчки чрез електронна поща за цялостното или частично анулиране на Поръчката поради една от причините, посочени в предходното изречение, без излишно забавяне. Анулирането на Поръчката влиза в сила от момента на уведомяване на Партньора за онлайн поръчки. При анулирането на Поръчката, по посочения ред, Партньорът за онлайн поръчки та няма право на възнаграждение, в съответствие с раздел VI от настоящите ОУ.

5. Партньорът за онлайн поръчки няма право на собственост върху Рекламните материали. Правото на собственост върху Рекламните материали е на Клиента и се прехвърля от Клиента на крайния клиент в момента на доставяне на Рекламните материали на крайния клиент от Партньора за онлайн поръчки. Партньорът за онлайн поръчки е длъжен да достави Рекламните материали на своите крайни клиенти, за да могат те да се разпореждат свободно с тях. Правото на собственост върху Рекламните материали се прехвърля на крайните клиенти, което става в момента на доставката им.

V. Задължения на Партньора за онлайн поръчки

1. Непосредствено след доставката на Рекламните материали Партньорът за онлайн поръчки е длъжен да провери дали тези Рекламни материали нямат очевидни несъответствия (например: повреди по време на транспортирането, доставка на по-малко количество, доставка на неправилни Рекламни материали, очевидни печатни дефекти и т.н.). Партньорът за онлайн поръчки незабавно съобщава на Доставчика за откритите несъответствия чрез електронна поща/Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД. Гореизложеното е приложимо и в случай, че Партньорът за онлайн поръчки открие несъответствията по-късно. Партньорът за онлайн поръчки няма право да изпраща на своите клиенти дефектни или неотговарящи на Поръчката Рекламни материали. Партньорът за онлайн поръчки ще постъпи с дефектните Рекламни материали или с Рекламните материали, доставени в по-голямо количество, съгласно инструкциите на Доставчика (например: дефектните Рекламни материали ще бъдат изпратени обратно, за сметка на Доставчика или Партньорът за онлайн поръчки ще унищожи Рекламните материали). Претенция за възнаграждение на Партньора за онлайн поръчки, съгласно раздел VI от настоящите ОУ, няма да бъде удовлетворена в случай, че дефектни Рекламни материали са били изпратени на крайните клиенти, в противоречие с установеното в настоящата клауза.

2. Партньорът за онлайн поръчки ще работи с предоставените Рекламни материали с необходимата професионална грижа, най-вече при съхранението, опаковането и изпращането им, или поне с такава грижа, каквато Партньорът за онлайн поръчки полага за собствените си продукти. Партньорът за онлайн поръчки е длъжен да поставя Рекламните материали в пратките неповредени, несмачкани и не сгънати, с добър търговски вид. По изключение, Партньорът за онлайн поръчки е упълномощен да сгъва отпечатаните Рекламни материали, но само в необходимата степен, ако те не се побират в пратката. Партньорът за онлайн поръчки носи отговорност пред Доставчика за повреди, възникнали върху доставените Рекламни материали, до момента на доставянето им на крайния клиент заедно с пратката.

3. Партньорът за онлайн поръчки ще опакова Рекламните материали, в договореното количество, към договорения брой продуктови пратки на своите крайни клиенти и заедно с тях ще ги изпрати или достави. Към всяка продуктова пратка се включват само онези Рекламни материали, които са определени от Доставчика. Ако не е договорено друго, в една пратка се включват най-много четири Рекламни материала. След изпращането на всички доставени Рекламни материали, Партньорът за онлайн поръчки е длъжен незабавно да информира Доставчика за този факт, което ще бъде направено чрез Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД.

4. Партньорът за онлайн поръчки няма право да изпраща Рекламни материали заедно с продукт, който не е разрешен за продажба, формата на доставка е забранена или ако такава продажба нарушава правата на трети лица, или е в противоречие с добрите нрави.

5. Партньорът за онлайн поръчки е длъжен да вписва вярно и пълно броя и вида на изпратените Рекламни материали поне веднъж на 2 (две) седмици в Потребителския си профил на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД. След пълното изпращане на доставените Рекламни материали, въз основа на Поръчката, Партньорът за онлайн поръчки незабавно уведомява Доставчика за този факт чрез Потребителския си профил. В случай, че Партньорът за онлайн поръчки не изпълни посочените задължения в срок до 2 (два) месеца от изтичането на Срока за доставка, определен съгласно раздел III, т. 2 от настоящите ОУ, няма право на възнаграждение за доставка на Рекламни материали, които не са били заявени в Потребителския му профил надлежно и в срок.

6. В случай че Доставчикът и Партньорът за онлайн поръчки не се договорят предварително за друго, Партньорът за онлайн поръчки се задължава да включва само получените от Доставчика Рекламни материали във всяка отделна продуктова пратка, за всеки отделен краен клиент и да не включва други рекламни материали на трети лица. Независимо от установеното съгласно предходното изречение, Партньорът за онлайн поръчки има право да включва, към конкретна продуктова пратка за конкретен краен клиент, свои собствени рекламни материали, които популяризират изключително продуктите и услугите, които Партньорът за онлайн поръчки разпространява или предлага сам.

7. При поискване от страна на Доставчика, Партньорът за онлайн поръчки е длъжен незабавно да представи съответните документи, доказващи, че Партньорът за онлайн поръчки действително е изпратил обявения брой Рекламни материали с обявения брой продуктови пратки (например: разписка за доставка или разписки и счетоводни документи с доставчик на пощенски/куриерски услуги). Доставчикът се задължава да не предоставя тези документи на трети лица. Договарящите се страни са длъжни винаги да спазват съответните разпоредби за защита на личните данни.

8. Партньорът за онлайн поръчки има право да се информира за всички статистически данни и данни, отнасящи се до него, в своя Потребителски профил на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД.

9. За времето на действие на Договора Партньорът за онлайн поръчки се задължава да не участва в проект на същата или подобна Мрежа за онлайн поръчки, управлявана от трети страни, които предоставят подобни или същите услуги като Доставчика съгласно настоящите ОУ.

VI. Възнаграждение, условия на плащане

1. Партньорът за онлайн поръчки има право на възнаграждение за всеки Рекламен материал, изпратен в съответствие с Поръчката и установено в настоящите ОУ. В Потребителския профил на Партньора за онлайн поръчки на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, предложеното възнаграждение ще се показва с всяка Оферта за доставка на съответния брой Рекламни материали. Страните установяват размера на възнаграждението с приемане на Поръчката от Доставчика, в съответствие с раздел III, т.1 от настоящите ОУ, освен ако договарящите страни не уговорят допълнително друго възнаграждение. Възнаграждението се изплаща кумулативно за всеки Рекламен материал (също и в случай на изпращане на различни Рекламни материали в една пратка), ако това изпращане е в съответствие с Договора и настоящите ОУ. Размерът на възнаграждението се определя изключително въз основа на данните на Доставчика, като други способи за изчисляване на размера на възнаграждението не са приложими.

2. Ако в конкретен случай не е изрично посочено друго, всички суми на възнаграждение, посочени на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД и в Офертите на Доставчика, се разбират като суми без включен данък върху добавената стойност („ДДС“ по-нататък). ДДС в съответния размер, регламентиран от закона, се начислява върху сумата на възнаграждението, ако е дължим съгласно съответните приложими разпоредби.

3. Отчет и плащане на възнаграждение за доставките, реализирани от Партньора за онлайн поръчки в рамките на един календарен месец, се извършва от Доставчика винаги до 15-то число на месеца, следващ отчетния месец. За дължимото възнаграждение Партньорът за онлайн поръчки издава на Доставчика финансово-счетоводен документ (фактура). В посочения срок, ежемесечно и чрез Потребителския профил на Партньора за онлайн поръчки , Доставчикът го уведомява за размера на възнаграждението, за което е възникнало вземане за Партньора, като Доставчикът ще изпрати тези данни на Партньора и чрез електронна поща. Ако не е уговорено друго, вземането за възнаграждение възниква за Партньора за онлайн поръчки само след като сумата на възнаграждението достигне минимум 200 (двеста) лева, без ДДС (наричана по-нататък в текста „Минимална платима сума“) или тяхната равностойност в лева. Ако Доставчикът не е посочил друго, Минималната платима сума за месец декември на календарната година е 100 (сто лева), без ДДС. Ако размерът на възнаграждението на Партньора за онлайн поръчки, в рамките на един календарен месец, не достигне Минималната платима сума, сумата се прехвърля в следващия календарен месец, докато размерът на дължимата сума на възнаграждението не достигне посочената Минимална платима сума. Независимо от времето до достигане на Минималната платима сума, върху прехвърляната сумане се начисляват лихви и Доставчикът не дължи такива. Плащането на възнаграждението се извършва от Доставчика само след достигане установения размер на Минималната платима сума.

4. След получаване на уведомлението за размера на възнаграждението Партньорът за онлайн поръчки е длъжен да издаде фактура със съответната сума в срок до 15 дни и да я приложи в електронна форма, като PDF файл, в Потребителския си профил на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД към съответния сетълмент на сметката. Падежът на плащането на фактурата ще бъде до 14 дни от деня на издаването ѝ или обявяването и в Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД. В случай на технически проблеми с електронното предоставяне, Партньорът за онлайн поръчки е длъжен да изпрати фактурата на адрес на електронна поща info@paketplus.bg или на друг адрес, посочен от Доставчика. В случай, че Партньорът за онлайн поръчки не издаде фактура в срок до 45 дни от уреждането на сметката и не я обяви в Потребителския си профил, няма право на на възнаграждение. В случай че Партньорът за онлайн поръчки посочи във фактурата банкова сметка извън Република България, всички такси, свързани с този превод, се поемат от Партньора за онлайн поръчки.

5. След получаване на уведомлението за размера на възнаграждението, Партньорът за онлайн поръчки може да направи възражение във връзка с размера на възнаграждението, посочен в уведомлението, в срок до 5 (пет) работни дни. Доставчикът ще разгледа възражението на Партньора за онлайн поръчки и в рамките на 30 дни ще изпрати на Партньора своя отговор. Ако Доставчикът признае възражението на Партньора за онлайн поръчки за основателно, той ще включи размера на приетата разлика в сумата на следващото възнаграждение. В случай че Партньорът за онлайн поръчки не направи възражение във връзка с размера на възнаграждението, в рамките на 5 дни от получаването на уведомлението, правото на възражение на Партньора за онлайн поръчки се погасява и размерът на възнаграждението, посочен от Доставчика, се счита за окончателен.

6. Партньорът за онлайн поръчки е длъжен да поддържа винаги актуални данните за своята сметка/фактуриране и връзката с банковата сметка в Потребителския си профил на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД.

7. Възнаграждението, за което е възникнало вземане на Партньора за онлайн поръчки и което е било уредено съгласно т3 от настоящия раздел, ще бъде изплатено от Доставчика в срок до 14 дни от деня, в който Партньорът за онлайн поръчки е приложил фактура, в PDF формат, в Потребителския си профил на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД. Плащането ще бъде осъществено от Доставчика чрез превод по банковата сметка на Партньора, посочена в Потребителския му профил, освен ако сумата на възнаграждението не е достигнала размера на Минималната платима сума, съгласно т.1 от настоящия раздел.

8. Доставчикът има право да променя методиката на възнаграждението едностранно, като промяната има сила занапред. Всяка промяна влиза в сила в деня на писменото уведомяване на Партньора за онлайн поръчки.

9. Доставчикът има право да извършва прихващане на свои изискуеми парични вземания по отношение на Партньора за онлайн поръчки срещу вземания на Партньора за възнаграждение. Страните уреждат такова прихващане с допълнително споразумение.

VII. Забранена манипулация

1. Забранена манипулация е всеки опит на Партньора за онлайн поръчки да заобиколи системата и методиката на определяне на възнаграждения и уреждане на сметките с Доставчика, съгласно настоящите ОУ или Договора, с помощта на технически или други средства (включително, но не само, въвеждане на неверни данни относно месечното количество пратки, обявяване на невярно състояние на изпратените Рекламни материали, неизпращане или унищожаване на Рекламни материали, поставяне на множество Рекламни материали от един и същи вид в една пратка, изпращане на повредени Рекламни материали или неоснователно сгънати Рекламни материали и др.) Доставчикът незабавно информира Партньора за онлайн поръчки за съмнението за забранена манипулация. Ако Доставчикът заедно с Партньора за онлайн поръчки не постигнат съгласие по казуса в разумен срок, Доставчикът ще приеме наличието назабранена манипулация за целите на Договора и настоящите ОУ. В случай на установена забранена манипулация, не възниква претенация за възнаграждение на Партньора за онлайн поръчки, съгласно раздел VI от настоящите ОУ.

2. Доставчикът има право да инспектира и проверява дали не е налице забранена манипулация от страна на Партньора за онлайн поръчки, когато и да е по време на действието на Договора, основно чрез случайни контролни покупки при Партньора и изискване за представяне на съответните документи, които доказват, че Партньорът действително е изпратил обявения брой Рекламни материали с обявения брой пратки (съгласно в раздел V, точка 7 от тези ОУ). Със сключването на Договора Партньорът за онлайн поръчки се съгласява с тези действия на Доставчика при проверката дали не се извършва забранена манипулация.

3. В случай на конкретно съмнение за извършване на забранена манипулация, Доставчикът има право да блокира Потребителския профил на Партньора за онлайн поръчки на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД и да спре доставката на договорените Рекламни материали, както и изплащането на съответните вземания на Партньора за онлайн поръчкиза времето, необходимо за пълното изясняване на спора в разумен срок.

4. В случай на установяване на забранена манипулация, Доставчикът прекратява достъпа на Партньора за онлайн поръчки до Потребителския му профил в Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД.

VIII. Продължителност на Договора и прекратяване

1. Договорните отношения между Партньора за онлайн поръчки и Доставчика се установяват съгласно раздел II, т.1 от настоящите ОУ за неопределен срок.

2. Освен посочените в настоящите ОУ основания за прекратяване на Договора, Договорът може да бъде прекратен и по взаимно писмено съгласие на Договарящите страни, както и с предизвестие от 2 (два) месеца, от която и да е от Договарящите страни, без да се посочва причина. Срокът на предизвестието започва да тече от първия ден на следващия календарен месец, следващ месеца на получаването му от другата договаряща страна. Уведомленията по предходното изречение могат да се изпращат по реда на т.4 от раздел VI, чрез Потребителския профил и/или електронна поща на Договарящите страни.

3. Доставчикът има право едностранно и без предизвестие да прекрати Договора при съществено неизпълнение на Договора от Партньора за онлайн поръчки, както и в следните случаи:

а. ако Партньорът за онлайн поръчки не изпълнява някое от задълженията си съгласно раздел V, т.5, т.6 или т.7 от настоящите ОУ;

б. ако Партньорът за онлайн поръчки е осъществил каквато и да е забранена манипулация съгласно раздел VI от настоящите ОУ;

в. ако Партньорът за онлайн поръчки е нарушил задължението за поверителност съгласно раздел IX от настоящите ОУ.

IX. Поверителност

1. Договарящите страни вземат предвид, че по повод изпълнението на Договора могат да получат информация от другата Договаряща страна, когато едната Договаряща страна („Възлагаща страна“) предостави достъп на другата Договаряща страна („Получаваща страна“) или Получаващата страна ще научи информация по време на изпълнението на Договора, основно бизнес и пазарни стратегии, информация за цени, продажби, данни за клиенти, маркетингови планове, условия за сътрудничество, условия за придобиване и закупуване, както и други финансови и бизнес данни („Поверителна информация“ по-нататък), която представлява търговска тайна и/или лични данни.

2. Договарящите се страни се задължават да използват Поверителната информация единствено с цел изпълнение на Договора, и то само в необходимата степен по такъв начин, че с нея да се запознаят само представители на Договарящите се страни, които трябва да се запознаят с Поверителната информация за надлежното изпълнение на Договора.

3. Получаващата страна е длъжна да полага поне такова ниво на експертна грижа за защита на Поверителната информация на Възлагащата страна, каквото полага Получаващата страна за защита на собствената си Поверителна информация. Това задължение включва при всички обстоятелства най-вече приемането на адекватни предпазни мерки за защита на Поверителната информация срещу неразрешено разкриване, копиране и/или използване.

4. Задължението за поверителност не се прилага за (i) Поверителна информация, която е общоизвестна по време на предоставянето ѝ и Получаващата страна е в състояние да докаже този факт по надежден начин, (ii) Поверителна информация, която става общоизвестна след предоставянето ѝ и това разкриване на информация не е станало чрез нарушаване на задължението за поверителност съгласно Договора или закона, (iii) Поверителна информация, която Получаващата страна вече е притежавала по време на предоставянето ѝ и която не е била обвързана със задължение за защита на тази Поверителна информация, (iv) Поверителна информация, която е била създадена от Получаващата страна независимо, без да е използвана такава Поверителна информация от Възлагащата страна, и Получаващата страна ще може да докаже този факт по надежден начин, или (v) в случай че Получаващата страна трябва да предостави достъп до Поверителната информация въз основа на закона или решение на компетентен орган.

5. Задължението за поверителност съгласно настоящия раздел IX продължава за срока на действие на Договора и 3 (три) години след неговото прекратяване.

Х. Заключителни разпоредби

1. Настоящите ОУ влизат в сила на 01.07.2022 г. Всички договорни отношения, сключени между Партньора за онлайн поръчки и Доставчика от датата на влизане в сила на ОУ, се регламентират от клаузите на тези ОУ, освен ако не е посочено друго.

2. За разрешаване на спорове между Доставчика и Партньора за онлайн поръчки по пощата, произтичащи от договорните отношения, регулирани от настоящите ОУ, както и свързаните с тях спорове ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София съгласно действащото в страната законодателство. За неуредените в Договора и тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

3. Всяко съобщение между Договарящите страни по повод Договора се изпраща до другата Договаряща страна чрез електронна поща.

4. Партньорът за онлайн поръчки няма право да прехвърля каквито и да било права или задължения, произтичащи от Договора, нито от която и да било негова част, на трета страна без предварително писмено съгласие на Доставчика.

5. Партньорът за онлайн поръчки е уведомен и потвърждава, че преди да достъпи Мрежата за онлайн поръчки на Доставчика съгласно раздел II т.1 от настоящите ОУ, се е запознал с настоящите ОУ на Уебстраницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД, разбира съдържанието им в пълния му обем, съгласява се с тях без възражения и се задължава да ги спазва.

6. Доставчикът има право да променя и допълва настоящите ОУ (като под промяна се разбира частична или пълна замяна на ОУ с нови или индивидуални търговски условия). Всяко изменение на ОУ влиза в сила в деня на приемането му от Доставчика и обявяването му на интернет страницата на “ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД. Съществуващите договорни отношения се уреждат от новите ОУ от деня, в който на Партньора за онлайн поръчки е връчено писмено уведомление за промяната.

7. Настоящите ОУ са изготвени на български език на 01.07.2022 год. Текстът на тези ОУ на език, различен от българския, има само информативен характер.

 

“ПАКЕТ ПЛЮС“ ЕООД
Хенрих Лауко, управляващ директор